درباره ما

شبکه خبری-تحلیلی زمین با نگرانی برای وضعیت موجود سیاره در خطرمان و امید به همراهی موثر شما شکل گرفت.

این وبسایت با هم اندیشی شورای سیاستگزاری شامل جمعی از متخصصان محیط زیست کشور اداره می شود.

مدیرمسوول و سردبیر " زمین آنلاین "  الهه موسوی، دانش آموخته ی رشته ی  روزنامه نگاری است و سابقه دو دهه روزنامه نگاری در کشور را دارد که بخش بزرگی از این فعالیت ها به طور اختصاصی به حوزه ی محیط زیست  و منابع طبیعی مربوط می شود.

امید است با همراهی شما، برای زمین که این روزها صدایی بلند و ناشنیده دارد قدم هایی هرچند کوتاه اما استوار و موثر برداریم و خانه را از خطر تغییر و نوسان اقلیم نجات دهیم.