کودکان از راه دو بازی اصلی تعاملی موجود در این وب سایت می توانند ساکنان ویژه هوازی، خشکی زی و آبزی خود را خلق کنند و به این موجودات کمک کنند تا بر مشکلات محیط زیستی غلبه یابند. همچنین می توانند به کشف «ایکوهاوس» خود بپردازند که شبیه سازی از زندگی خانه واقعی آن ها است و نشان می دهد چگونه تصمیم گیری آن ها می تواند بر محیط زیست و موجودات خلق شده آن ها تاثیر بگذارد.

50 کار ساده / نخست

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۳/۳/۱۹

بیش از نیمی از فسفات های موجود در دریاچه ها و آبراه های جهان، ناشی از استفاده از پاک کننده ها و شوینده هاست. فسفات ها مواد شیمیایی حاوی فسفر هستند که در بسیاری از شوینده ها

1