شرط موفقیت در اعمال مدیریت، چه مدیریت استراتژیک و چه مدیریت بخشی ساده به کارگیری یا استفاده از ابزاری است که موفقیت را در هر نوع مدیریتی به ویژه مدیریت های راهبردی تضمین کند. بحث بر سر این است که آیا یک مدیر از تضیمن های کافی برای اعمال شیوه های مدیریت بر اساس قوانینی که ناظر بر آن حوزه است برخوردار است یا نه؟


  پارک های ملی نایبند – کیاسر و پابند هم زمان در اواخر سال 1382 به عنوان پارک ملی به فهرست سرا پا مخدوش مناطق حفاظتی اضافه شدند . کانون دیده بانان زمین پس از بازدید از پارک ملی نایبند در سال 1388

1