اقتصاد سبز

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۳/۶/۱۳

مترجمان:

دکترمجیدشفیع پور، نرگس صفار

افزایش مخاطرات اقلیمی و چالش های اکولوژیکی و محیط زیستی و همچنین اوج بحران اقتصادی و مالی جهان در سال 2008 ، برنامه محیط زیست ملل متحد(یونپ) را برآن داشت تا نگاه ویژه خود را به بهسازی و تمرین سرمایه گذاری در بخش های کلیدی معطوف سازد و بتواند دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تساوی اجتماعی و کاهش فقر را هموار نماید. به واسطه این ابتکار و ضرورت سرعت بخشیدن به تصمیم گیری در موقعیت جدید، یونپ ارائه خدمات مشاوره ای به بیش از 20 کشور علاقه مند به حرکت به سمت اقتصاد سبز را آغاز کرد.


«زیست بوم را اغلب اعلام پایان مدرنیته دانسته اند- واپسین ناکامی خودباوری مدرن، تسویه حساب های طبیعت بهره برداری شده و جامعه ی بهره کش. زیست بوم فجایع برخاسته از تندروی ها و محدودیت های جهان مدرن را افشا می کند: آلودگی ناشی از دو قرن صنعت گرایی ، اضافه جمعیت مورد حمایت پیشرفت های فناورانه و پیشبرد روزافزون شان، و ویروس ها و باکتری های نوساخته ی علم پزشکی که قرار بود نابود شوند . در این میان «درس» زیست بومی دیگر این است که دامداری مکانیکی دست آخر بر رابطه ی ما با هر آن چه از نواحی روستایی برجا می ماند تاثیر منفی گذاشته است: با شیوع جنون گاوی، تب برفکی و مخزن ویروس ها.

"جامعه مصرفی" اثر " ژان بودریار "

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۳/۳/۲۰

پرسه زدن در خيابان هاي بي انتها و پاساژها ،ميل به تماشا و گاه خريد عصرهاي امروز ما را پر مي کنند اما اين فرهنگ شهري امروز چه معناي جامعه شناختي و فلسفي دارد.
"جامعه مصرفي" نقدي است بر مفهوم مصرف کالاهاي فرهنگي از قبيل فيلم و سينما و انواع تفريحات فرهنگي . بودريار معتقد است نوع مصرفي که در جامعه مدرن شکل گرفته، زاييده سرمايه داري است.

معرفی کتاب

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۳/۳/۱۸

معرفی کتاب

معرفی کتاب

1